រង្វាន់ Cy Pres – ឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ និងឯកជនភាពលើអុីនធឺណិត

រង្វាន់ Cy pres គឺជាមូលនិធិដែលត្រូវបានចែកចាយជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយសម្មភាពបណ្តឹងតាមថ្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ នៅពេលដែលចំនួនសរុបនៃមូលនិធិមិនអាចចែកចាយដល់សមាជិកតាមថ្នាក់ ពួកគេអាចចែកចាយទៅក្រុមមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ការងារតស៊ូមតិ និងក្រុមស្រាវជ្រាវ ដែលជាទូទៅតំណាងឱ្យសមាជិកក្នុងថ្នាក់។ រង្វាន់ cy pres ឯកជនភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អាចជួយឱ្យគម្រោង Tor អប់រំអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាបុគ្គលម្នាក់ៗ និងស្ថាប័នអំពីរបៀបរក្សាភាពឯកជនរបស់ពួកគេតាមអ៉ីនធឺណិត តស៊ូមតិសម្រាប់ការការពារឯកជនភាព និងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាប្រភពបើកចំហឥតគិតថ្លៃសំខាន់ៗដែលផ្តល់អាទិភាពដល់ភាពឯកជន។

អំពីគម្រោង Tor

គម្រោង Tor គឺជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ 501(c)3 ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2006 ជាមួយនឹងបេសកកម្មលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពដោយ៖

  • ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអនាមិក និងឯកជនភាពដោយឥតគិតថ្លៃ និងបើកចំហ។
  • គាំទ្រដល់ភាពអាចរកបាន និងការប្រើប្រាស់ដែលគ្មានការរារាំងរបស់ពួកគេ និង
  • បន្ថែមការយល់ដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ និងបែបនិយមរបស់ពួកគេ។

គម្រោង Tor និងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញបង្កើត និងចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាឯកជនភាពប្រភពបើកចំហរដែលពេញនិយម និងត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ៖ កម្មវិធីរុករក Tor និងបណ្តាញរបស់ Tor ។

លើសពីការអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា ស្ថាប័នអង្គការជួយអ្នកប្រើប្រាស់រក្សានូវភាពឯកជនរបស់ពួកគេតាមអ៉ីនធឺណិត។ គម្រោង Tor បានផ្តល់ការអប់រំដល់សកម្មជន អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស បណ្ណារក្ស អ្នកប្រើប្រាស់ និងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាមធ្យមរាប់ពាន់នាក់អំពីរបៀបការពារ និងរក្សាភាពឯកជនរបស់ពួកគេតាមអ៊ីននធឺណិត។

គម្រោង Tor ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញឈានមុខគេលើភាពឯកជនលើអ៊ីនធឺណិត ហើយ ជារឿយៗត្រូវបានបង្វែរទៅដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដែលបុគ្គល និងអ្នកប្រើប្រាស់អាចការពារឯកជនភាពរបស់ពួកគេ

កាលពីមុន គម្រោង Tor គឺជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់ cy pres តាមរយៈជំនួយឯកជនភាពអ្នកប្រើប្រាស់របស់ Rose Foundation ។ អង្គការនេះមានបទពិសោធន៍ជាងមួយទស្សវត្សដែលផ្តល់ដោយជោគជ័យលើគម្រោងជាមួយអ្នកផ្តល់មូលនិធិ និងដៃគូជាច្រើនដូចជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក – ការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស និងការងារ។ មូលនិធិវិទ្យាសាស្ត្រជាតិ; ទីភ្នាក់ងារគម្រោងស្រាវជ្រាវកម្រិតខ្ពស់ការពារជាតិ (DARPA); និងមូលនិធិប្រជាធិបតេយ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់គម្រោង Tor Project អំពីរង្វាន់ Cy Pres

If you would like to speak to somebody at the Tor Project about whether or not the organization might be appropriate for a cy pres award, please contact the team at grants@torproject.org.

អានបន្ថែមទៀត