PrivChat

Tor Project tarapyndan size ýetirilen tehnologiýa, adam hukuklary,
we internet azatlygy barada söhbedi

PrivChat - Tor Project üçin pul ýygnamak üçin birnäçe goşant çäresidir. PrivChat-yň üsti bilen, tehnologiýa, adam hukuklary we internet azatlygynda bolup geçýän wakalar barada möhüm maglumatlary size ýetirip, jemgyýetimiz bilen söhbetdeşlik etmek üçin hünärmenleri jemleýäris.


2-nji bap - Senzuradan Geçmegiň Gowy, Erbet we Betgelşik ýollary

Seret

Her ýyl internet senzurasy dünýäde ýokarlanýar. Tor derejesindäki petiklemekden tutuş ýurt boýunça internet öçürilmegine çenli hökümetler we hususy kompaniýalar maglumatlary çäklendirmek we adamlaryň arasyndaky baglanyşyklaryň öňüni almak üçin güýçli gurallary ulanýarlar. Köp adamlar, toparlar we guramalar millionlarça adama has durnukly we ygtybarly internet birikmesini gazanmaga kömek edip, internet senzurasyny öwrenmek, ölçemek we garşy göreşmek üçin innowasion işler edýärler. Bu üstünliklere garamazdan, senzura usullaryna harçlamak üçin milliardlarça dollar bilen gowy maliýeleşdirilen garşydaşlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys we ýarag ýaryşy dowam edýär. “PrivChat”-yň Tor bilen ikinji neşiri senzuranyň birinji hatarynda aýlanyp geçýän Gowy, Erbet we Gorkunç hakda bolar. Senzura tehnologiýasy barha ösen we halklaryň arasynda satyn alnan we satylýan dünýäde, ony ölçemek we ony ýeňip geçmek üçin gurallar döretmek döredijiligimiz, adamlaryň jogap bermek islegi ýaly has çylşyrymlaşýar. Ýöne ýeterlikmi? Internet azatlygy ugrunda göreşýän adamlara we guramalara nähili päsgelçilikler bar?

Eýesi

Cory Doctorow

Electronic Frontier Foundation, MIT

Cory Doctorow ylmy fantastika ýazyjysy, aktiwist we žurnalist. RADICALIZED we WALKAWAY - ýaşy ulylar üçin ylmy fantastika, IN REAL LIFE atly YA grafiki romany, INFORMATION DOESN’T WANT TO BE FREE, HOMELAND, PIRATE CINEMA we LITTLE BROTHER ýaly ýaşy ulylar üçin romanlaryň awtory. Iň soňky kitaby POESY THE MONSTER SLAYER ýaş okyjylar üçin suratly kitabydyr. Indiki kitaby LITTLE BROTHER atly kitabyň dowamy bolup ATTACK SURFACE diýip atlandyrylýar. Pluralistic.net sahypasynda gündelik tutýar. Elektron serhet gaznasynda işleýär, MIT Media laboratoriýasynyň gözleg işgäri, Open uniwersitetiň kompýuter ylymlarynyň professory, Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň kitaphana we maglumat ylymlary mekdebiniň tejribe professory we Angliýanyň açyk hukuk toparyny esaslandyryjysy. Kanadanyň Toronto şäherinde doglan, häzirki wagtda Los Anjelesde ýaşaýar.

Gatnaşanlar

Felicia Anthonio

Kampaniýaçy, #KeepItOn Giriş bölüminiň başlygy

Felicia Anthonio “Access Now” bilen internetiň ýapylmagyna garşy göreşýän global kampaniýa #KeepItOn kampaniýasynyň dolandyryjysy bolup işleýär. #KeepItOn koalisiýasy dünýädäki 210-dan gowrak guramadan ybarat. “Access Now” -a girmezden ozal, Günbatar Afrika üçin Mediýa Gaznasynda (MFWA) programma hyzmatdaşy bolup, Afrikadaky söz azatlygynyň kontinental ulgamy bolan Afrika Söz azatlygy alyş-çalşygyny (AFEX) utgaşdyrdy. Felicia AFEX-iň kampaniýalaryna we žurnalistleriň howpsuzlygy, maglumat azatlygy we söz azatlygy, şol sanda internet azatlyklary we sanly hukuklar babatynda wagyz-nesihat işlerine ýolbaşçylyk etdi, söz azatlygynyň (onlaýn we awtonom) peýdalanmagyna garşy bolan syýasat özgertmelerine aýratyn üns berdi. Afrikanyň Internet dolandyryş mekdebiniň (AfriSIG) 2019-njy ýyldaky işgäri. Fransiýanyň l'Université d'Orleans şäherinden Lettres, Langues et Affaires Internationales-de magistr derejesini we Gana uniwersitetiniň fransuz we psihologiýa boýunça bakalawr derejesini eýedir.

Vrinda Bhandari

Geňeşçi - Kazyýet işi, Internet Azatlygy Fondy

Vrinda Bhandari Hindistanyň Nýu-Delidäki kazyýet işi we sanly hukuk aklawçysy. Tehnologiýa we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi bilen meşgullanýar. Hindistanda biometrik şahsyýet taslamasy (Aadhaar), hökümet tarapyndan döredilen gatnaşyklary yzarlamak programmasy (Aarogya Setu), Jammu we Kaşmirde interneti dikeltmek we gözegçilik tertibi we Hindistanda töhmet atmak üçin kazyýet işlerine gatnaşdy we olara wekilçilik etdi. Vrinda Oksford uniwersitetini hukuk magistri (BCL) we jemgyýetçilik syýasaty magistri (MPP) bilen gutaran we Bangalor şäheriniň Hindistan uniwersitetiniň Milli hukuk mekdebinden bakalawr derejesini alan Rodos alymy.

Cecylia Bocovich

Öndüriji, Tor Project

Cecylia, senzuradan aýlanyp geçmek we ähli ulanyjylaryň Tor network girmegini üpjün etmek üçin gurallary ösdürmäge gönükdirilen Tor Project-de programma üpjünçisi. Waterlo uniwersitetini doktorlyk derejesi bilen tamamlady. 2018-nji ýylda kompýuter ylymlary bölümini gutardy we gelýän gözlegçi hökmünde Kriptografiýa, Howpsuzlyk we Gizlinlik (CrySP) gözleg laboratoriýasyna goşant goşmagyny dowam etdirýär. Aspirantura hökmünde - güýçli maşyn öwrenmek ukybyna, şeýle hem gizlinlik gurallarynyň barlygyna garşy senzuralara garşy durýan usullary aýlanyp geçmek senzurasyny gözledi. Häzirki wagtda jemgyýetlere kuwwat berýän we razyçylygy üpjün edýän gizlinlik tehnologiýalaryny ösdürmegiň üstünde işleýän täjirçilik däl gurama “Open Privacy” boýunça geňeşçi bolup işleýär. Mundan başga-da, gizlinlik gözlegleri üçin deslapky kody we maglumat bazalaryny köpçülige ýaýratmagy goldamak we höweslendirmek maksady bilen “Proceedings on Privacy Encing Technologies” (PoPETs) žurnalynyň iş komitetiniň başlygy bolup işleýär.

Arturo Filastò

Taslamanyň ýolbaşçysy we Inženeri, OONI

Arturo 2011-nji ýylda tor päsgelçilikleriniň açyk obserwatoriýasyny (OONI) esaslandyrdy we şondan bäri taslama ýolbaşçysy we esasy inžener bolup işledi. Ondan öň Tor Project çäginde işläp düzüji bolup işledi we GlobaLeaks ýaly adam hukuklaryny goldaýan başga-da birnäçe mugt programma üpjünçiligini döretdi. Şeýle hem, Hermes Sanly Adam Hukuklary Merkezini esaslandyryjysy we wise-prezidenti bolup işledi. Arturo “La Sapienza” uniwersitetinde matematika we kompýuter ylymlaryny öwrendi.

Haýyr-sahawatlaryňyz bu seriýany we Tor işimizi mümkin edýär.

Işimizi goldamagyň iň oňat usuly aýlyk donor bolmakdyr.