PrivChat

Tor Project tarapyndan size ýetirilen tehnologiýa, adam hukuklary,
we internet azatlygy barada söhbedi

PrivChat - Tor Project üçin pul ýygnamak üçin birnäçe goşant çäresidir. PrivChat-yň üsti bilen, tehnologiýa, adam hukuklary we internet azatlygynda bolup geçýän wakalar barada möhüm maglumatlary size ýetirip, jemgyýetimiz bilen söhbetdeşlik etmek üçin hünärmenleri jemleýäris.


4-nji bap - Onion Routing 25 ýyllygy

Seret

Tor bilen 25 ýyllyk onion routing gutlaň!

2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Kembrij, Angliýadaky Isak Nýuton institutynyň ilkinji Maglumat Gizlemek Seksiýasynda onion routing önüminiň ilkinji köpçülige hödürlenmeginiň 25 ýyllygy.

Bu aýratyn pursaty biziň bilen bellemäge çagyrýarys. Pol Syverson , ilkinji onion routing kagyzy, Tor Project esaslandyryjylaryndan Rojer Dingledine we Nik Mathewson bilen bize goşular.

ABŞ-nyň Harby-Deňiz Gözleg Laboratoriýasynda (NRL) onion routing ulgamynyň ilkinji günlerini ýatlap geçeris. (Şol wagtlar, Toruň häzirki üç düwünli dizaýnynyň ýerine bäş düwün ulanylýady!) Onion routing düşünjesiniň NRL-den dörändigi hiç kim üçin syr däl (taryh sahypamyzda), ýöne Tor-uň nädip başlandygy we soňky 25 ýylda nirä gelendigimiz hakda paýlaşmak isleýän köp zadymyz bar.

Gabriella Colemanantropolog, ýazyjy we Tor geňeşiniň agzasy. Ol bize alyp baryjy we moderator hökmünde goşular. Onion routing 25 ýyllygyny bellemek üçin PrivChat neşiriniň dabarasyna gatnaşyň.

Eýesi

Gabriella Coleman

Professor @ MçGill, Tor Geňeşiniň agzasy

Gabriella (Biella) Koleman MakGill uniwersitetinde ylmy we tehnologiki sowatlylyk boýunça Wolfe kafedrasyny eýeleýär. Antropolog hökmünde taýýarlanan stipendiýasy hakeriň syýasatyny, medeniýetini we etikasyny öz içine alýar. Hakerler barada iki kitabyň awtory we haker medeniýeti barada wideo portalyňHack_Curio düýbüni tutujy we redaktory (taslama barada jikme-jik maglumat üçingörüň). Häzirki wagtda hakerler we hökümet barada düzme kitabynyň üstünde işleýär we 2020-nji ýylda Genri Morgan leksiýalary üçin kitapdan material hödürlär.

Ilkinji kitaby “Kodlaşdyrma azatlygy: Hack etikasy we estetikasy” 2013-nji ýylda Prinston uniwersitetiniň metbugaty tarapyndan neşir edildi. Soň bolsa “Hacker”, “Hoaxer”, “Whistleblower, Spy: Anonim köp ýüzler” (Werso, 2014) atly kitaby neşir etdi. 2014-nji ýylyň iň gowy kitaplary “Kirkus Review” diýlip atlandyryldy we Amerikan Antropologiýa Assosiasiýasy tarapyndan Diana Forsythe baýragy bilen sylaglandy.

Jemgyýetçilik etnografiýasyna esaslanyp, eserini New York Times, Slate, Wired, MIT Technology Review, Huffington Post we Atlantik ýaly köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde ýygy-ýygydan neşir edýär. Bakalawr we aspirantura okaýanlara sapak berýär we dürli tomaşaçylara öz işlerini hödürleýär. Tor Project-iň geňeş agzasy hökmünde çykyş edýär.

CV, aragatnaşyk maglumatlary, şol sanda PGP açary we ýokary çözgütli suratlary şu ýerdentapyp bilersiňiz.

Gatnaşanlar

Roger Dingledine

Tor Project-iň Prezidenti we Esaslandyryjysy

Roger Dingledine, onlaýn adamlary yzarlamakdan, senzuradan we gözegçilikden goramak üçin erkin we açyk çeşme programma üpjünçiligini döredýän, Tor Project-iň Prezidenti we Esaslandyryjysy. Birnäçe yklymdaky žurnalistler we aktiwistler bilen ýüzbe-ýüz bolýan howplara düşünmäge we goramaga kömek edýär. Roger, MIT Technology Review tarapyndan 35 ýaşa çenli iň oňat 35 täzelikçiniň hataryna goşuldy, Usenix Howpsuzlygy "Wagt Synagy" baýragyny alan Tor dizaýn kagyzynyň awtory we Daşary syýasat žurnaly tarapyndan dünýäde iň gowy 100 akyldar hökmünde ykrar edildi.

Nick Mathewson

Ulgam Baş Binagäri we Bilelikde Esaslandyryjy, Tor Project

Asyl Tor dizaýnerlerinden biri we anonimlik tehnologiýalaryny ornaşdyrmak boýunça hünärmen. 2002-nji ýylda Tor koduny işläp düzmäge meýletin gatnaşdy. 2007-nji ýylda öňdebaryjy dörediji we 2012-nji ýylda baş programma arhitektory boldy. Nik gözlegçilere öz işleri üçin berk binýady döretmäge we Tor protokolynyň birnäçe garaşsyz durmuşa geçirilmegine mümkinçilik berýän Tor protokolynyň giňişleýin spesifikasiýalaryny ýazmakda möhüm rol oýnady.

Paul Syverson

Matematik, ABŞ Harby-Deňiz Gözleg Laboratoriýasy

Onion routing oýlap tapyjy, Tor döredijisi, bir kitabyň awtory we ýüzden gowrak gözden geçirilen makala eýesi, köp howpsuzlyk we gizlinlik konferensiýasynyň başlygy, gündelik welosiped ulanyjy, filosofiýa we matematika boýunça birnäçe ýokary derejeleriň eýesi. Pol, Gizlinligi ýokarlandyrmak tehnologiýalary simpoziumyny we Elektron jemgyýetinde şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi boýunça ACM seminaryny esaslandyryjy. Şeýle hem, EFF Trailblazer we ACM işgäri. ABŞ-nyň Harby-deňiz gözleg laboratoriýasynda matematik bolup otuz ýyllyk döwründe, ABŞ we Ýewropada okuw jaýlarynda myhman hökmünde çagyrylýan alymdy.

Haýyr-sahawatlaryňyz bu seriýany we Tor işimizi mümkin edýär.

Işimizi goldamagyň iň oňat usuly aýlyk donor bolmakdyr.