PrivChat

Tor Project tarapyndan size ýetirilen tehnologiýa, adam hukuklary,
we internet azatlygy barada söhbedi

PrivChat - Tor Project üçin pul ýygnamak üçin birnäçe goşant çäresidir. PrivChat-yň üsti bilen, tehnologiýa, adam hukuklary we internet azatlygynda bolup geçýän wakalar barada möhüm maglumatlary size ýetirip, jemgyýetimiz bilen söhbetdeşlik etmek üçin hünärmenleri jemleýäris.


1-nji bölüm - 2020-nji ýylda onlaýn gizlinlik: Activism we COVID-19

Seret

COVID-19 pandemiýasy dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýramagy esasynda, köp hökümetler epidemiýa garşy göreşmek üçin wirusyň ýaýramagyny yzarlamak üçin tehnologiýa gözledi. Aragatnaşyk gözleg programmalary we tehnologiýalary şahsy gizlinlik hakda köp sorag döretdi, esasanam: adamlaryň şahsy gizlinligine hormat goýulyp wirus yzarlanyp bilnermi? Indi ABŞ-da ulgamlaýyn jynsparazlyga garşy gozgalaňlar we tutuş dünýäde bolup geçen nägilelikler sebäpli gatnaşyklara gözegçilik etmek, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we gözegçilik meselesi esasy mesele bolup durýar. Wirusy yzarlamak üçin ulanylýan tehnologiýa demonstrantlary yzarlamak üçin ulanylyp bilnermi? Bu bolarmy? Ilkinji PrivChat (şahsy söhbetdeşligimiz) üçin, Tor Project üç sany ajaýyp myhmany bu kontekstdäki şahsy durmuş hakda chat (gürleşmäge) çagyrýar.

Eýesi

Roger Dingledine

Roger Dingledine

Rojer Dingledine, Tor Project-iň prezidenti we esaslandyryjysy bolup, adamlary howp astyndaky düşünjelere we goranmak üçin kontinentlerde onlaýn yzarlamakdan, senzuradan we gözegçilikden goramak üçin erkin we açyk programma üpjünçiligini döredýär.
Başga bir tarapdan, onlaýn anonimlik ugrunda öňdebaryjy gözlegçidir, Tor bilen baglanyşykly mowzuklarda işleýän akademiki gözlegçileri utgaşdyrýar we ugrukdyrýar. 2002-nji ýyldan bäri her ýyl geçirilýän Halkara Gizlinligi Ösdüriş Tehnologiýalary Simpoziumyny (PETS - Privacy Enhancing Technologies Symposium) guramaga kömek edip gelýär. Köp gazanan üstünlikleriniň arasynda
, MIT Technology Review tarapyndan 35 ýaşa çenli iň täze innowatorlaryň biri diýlip yglan edildi we Tor dizaýnynyň awtorlaryndan biri. Makalalarynyň biri Usenix Howpsuzlygy "Wagt synagy" (Test of Time) baýragyna mynasyp boldy we "Daşary syýasat" (Foreign Policy) žurnaly tarapyndan dünýädäki iň gowy 100 akyldaryň biri hökmünde ykrar edildi.

Gatnaşanlar

Carmela Troncoso

Carmela Troncoso

Carmela Troncoso, SPRING barlaghanasyna ýolbaşçylyk edýän EPFL-de (Şweýsariýa) dosent. Wigo uniwersitetinden (2006) Telekommunikasiýa Inženerçilik boýunça magistr we ylymlaryň doktory derejesini alýar. KU Leuven-den in Inženerçilik ylymlarynyň doktory (2011). EPFL-e gelmezden ozal, IMDEA Programma Institutynda (Ispaniýa) 2 ýyl mugallym bolup işledi. Gradiant-daky Howpsuzlyk we Gizlinlik Tehniki Gurluşy, markede ygtybarly we gizlinlik üçin çözgütleri çykarmak üçin 4 ýyl bäri pudak bilen ýakyndan işleşýär. COSIC toparynda postdoktor gözlegçisi.
Carmelanyň gözlegleri howpsuzlyga we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligine gönükdirilendir. "Gizlinlik tehnologiýalary üçin dizaýn we derňew usullary" atly tezisi Ýewropanyň Informatika we matematika gözleg konsorsiumyndan Howpsuzlyk we ygtybarlylygy dolandyrmak boýunça iň oňat doktorlyk tezis derejesini aldy. Tezis baýragy; we Gizlinlik In Engineeringenerçiligindäki işi CNIL-INRIA Gizlinligi Goramak 2017 baýragyny aldy. Howpsuzlyk (mysal üçin ACM Kompýuter Howpsuzlyk Konferensiýasy ýa-da USENIX Howpsuzlyk Simpoziumy) we Gizlinlik (Gizlinligi Ösdüriş Tehnologiýalary) ýaly iň abraýly ýerlerde yzygiderli neşir edilýär.

Daniel Kahn Gillmor

Daniel Kahn Gillmor

Daniel Kahn Gillmor, ACLU \ u2019 Gepleşik, gizlinlik we tehnologiýa taslamasynyň ýokary derejeli işgäri, tehniki infrastrukturamyzyň jemgyýeti emele getirmegine we raýat azatlyklaryna täsir etmegine ünsi jemledi.
Erkin programma üpjünçisi we Debian agzasy hökmünde taslama, maglumatlara baý gurşawymyzyň mümkinçilikleri emele getirýän esasy gurallara goşant goşýar.
IETF-iň gatnaşyjysy hökmünde, indiki nesil torlaýyn we gizlinlik we howpsuzlyk üçin işlenip düzülen we şifrlenen protokollaryň döredilmegine kömek edýär. Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini, adalaty, söz azatlygyny we maglumatlaryň özygtyýarlylygyny goraýan goragçy. Daniel Braun uniwersitetiniň kompýuter ylymlary programmasyny gutardy.

Matt Mitchell

Matt Mitchell

Matt Mitçel “Ford” fondunyň hakeri we tehnologiýa işgäri. Matt, BUILD we Technology & Society toparlary bilen Ford fondunda sanly howpsuzlyk strategiýasyny, tehniki kömek tekliplerini we gaznanyň hemaýatkär hyzmatdaşlary üçin howpsuzlyk we tehniki çärelerini işläp düzmek üçin işleýär.
Sanly başarnykly haker, işläp düzüji, amaly howpsuzlyk tälimçisi, howpsuzlyk gözlegçisi we maglumat žurnalisti hökmünde gowy ulanmagy ýüregine düwen Matt tehnologiýa we jemgyýetçilik adalatynyň çatrygynda dürli ugurlarda işledi.Ozal taktiki tehnologiýalar üçin sanly howpsuzlyk we gizlinlik müdiridi (Taktiki tehnologiýa kollektiwasy hem diýilýär). Matt, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini ýokarlandyrmak, sanly howpsuzlyk üçin gurallar bilen üpjün etmek we bilimleri herekete getirmek üçin Tactical Tech-iň missiýalarynda howpsuzlyk okuwlaryna, okuw meýilnamalaryna we kärhananyň howpsuzlygyna ýolbaşçylyk etdi.
Matt, CryptoHarlem-i esaslandyryjy we direktory bolan meşhur howpsuzlyk gözlegçisi, amaly howpsuzlyk tälimçisi we maglumat žurnalisti. Upper Manhattanda esasan afro-amerikan jemgyýetine esasy şifrlemek gurallaryny öwredýän gyssagly seminarlary öwredýär.

Haýyr-sahawatlaryňyz bu seriýany we Tor işimizi mümkin edýär.

Işimizi goldamagyň iň oňat usuly aýlyk donor bolmakdyr.