PrivChat

Tor Project tarapyndan size ýetirilen tehnologiýa, adam hukuklary,
we internet azatlygy barada söhbedi

PrivChat - Tor Project üçin pul ýygnamak üçin birnäçe goşant çäresidir. PrivChat-yň üsti bilen, tehnologiýa, adam hukuklary we internet azatlygynda bolup geçýän wakalar barada möhüm maglumatlary size ýetirip, jemgyýetimiz bilen söhbetdeşlik etmek üçin hünärmenleri jemleýäris.

“PrivChat”-a gatnaşmak mugt. Bu wakalary gymmatly hasaplasaňyz we Tor ulanmagy halaýan bolsaňyz, aýlyk donor bolmagy göz öňünde tutmagyňyzy haýyş edýäris. Ygtybarly, öňünden bilinýän goldaw Tor-uň berk we durnukly bolmagyny üpjün etmegiň iň gowy usulydyr.

“PrivChat” bilen maksadymyz iki taraplaýyn goldaw ulgamyny döretmek. Öňdebaryjy pikir edişikligi we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi, tehnologiýa we adam hukuklary barada düşünjelere girip bilersiňiz. Goldawyňyzyň netijesinde Tor Project has çalt öser, bize artýan gözegçilik we senzura howplaryna has çalt jogap bermäge mümkinçilik berer (we has köp PrivChats)!


PrivChat bilen Tor

6-njy bap - Şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi

12/15 ∙ 19:00 UTC ∙ 14:00 Eastern ∙ 11:00 Pacific ∙ @torproject YouTube channel

Seret

Şahsy durmuş, bizi adam edýän zatlary goramak bilen baglanyşykly: gündelik hereketlerimiz, şahsyýetimiz, gorkularymyz, gatnaşyklarymyz we gowşak taraplarymyz. Her kimiň şahsy gizlinlige hukugy bar. Birleşen Milletler Guramasy, 1948-nji ýylda Ähli Umumy Adam Hukuklary Jarnamasynda şahsy durmuşy adam hukugy hökmünde ykrar etdi. Şeýle-de bolsa, hökümetler, korporasiýalar we beýleki güýçli guramalar gözegçilik, yzarlamak we synlamak arkaly şahsy durmuşyň eldegrilmesizliginden peýdalanmagymyza yzygiderli päsgel berýärler.

Aktiwistler, adam hukuklaryny goraýjylar, azlyklar we üýtgeşiklige garşy çykyş edýän adamlar köplenç bu gözegçiligiň nyşany bolup durýarlar we şonuň üçin onlaýn gizlinligiň we gizlinligiň möhüm ähmiýetine özboluşly garaýyşda bolýarlar.

Bu “PrivChat” ýaýlymynda aktiwist hökmünde gönüden-göni tejribesi bolan ýa-da gözegçilik we şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi barada gürleşmek üçin aktiwist toparlar bilen işleşen bir topar adamy ýygnaýarys:

Şwesiýanyň Halkara Ösüş Gullugynyň uly maksatnama hünärmeni Ali Garawi bilen tanyşyň; Nadya Tolokonnika, sungatkeş, aktiwist we Pussy Riot guramasynyň esaslandyryjy agzasy; we “Calyx” institutynyň esaslandyryjysy we ýerine ýetiriji direktory Nikolas Merrill, gözegçilik bilen we näme üçin şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi üçin göreşmek hemmeler üçin adam hukuklaryny üpjün etmegiň möhüm bölegi bolup durýanlygy hakynda tejribelerini ara alyp maslahatlaşarlar.

EFF-iň ýerine ýetiriji direktory Cindy Cohn öý eýesi we fasilitator hökmünde bize goşular.

Eýesi

Cindy Cohn

Ýerine ýetiriji Direktory, Electronic Frontier Foundation

Cindy Cohn “Electronic Frontier Foundation” ýerine ýetiriji direktory. 2000-2015-nji ýyllar aralygynda EFF guramasynyň hukuk müdiri we baş geňeşçisi bolup işledi. 1993-nji ýylda EFF Bernşteýn Adalat ministrliginde baş geňeşçi bolup işledi we Azeri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň şifrlemek baradaky eksport çäklendirmelerine ilkinji düzediş girizdi. 2000-2015-nji ýyllar aralygynda EFF-iň hukuk müdiri we baş geňeşçisi bolup işledi. 1993-nji ýylda EFF ABŞ-nyň kriptografiýa çäklendirmelerine garşy girizilen üstünlikli Birinji düzediş meselesi bolan Bernşteýn Adalat ministrliginiň baş aklawçysy bolup işledi.Beýleki hormatlaryň arasynda hanym Kon, “NonProfit Times 2020 Power & Influence TOP 50” sanawyna, 2018-nji ýylda Forbes, hanym Kony, Amerikanyň Tehnologiýa boýunça iň gowy 50 zenanynyň hataryna goşdy. 2013-nji ýylda Milli Hukuk žurnaly hanym Kon Amerikadaky iň täsirli 100 aklawçynyň biri diýip atlandyrdy we: "Uly Dogan synlaýan bolsa, indi Cindy Cohn-a üns bersin" - diýip ýazgy galdyrdy

Gatnaşanlar

Ali Gharawi

Uly Programma Hünärmeni, Şwesiýanyň Halkara Ösüş Gullugy

Ali Gharawi 18 ýyldan gowrak wagt bäri Ynsan Hukuklaryny goraýjy guramalaryň işini ýeňilleşdirmek, terbiýe bermek we strategiýa boýunça ýoldaşlyk etmekde öňdebaryjy bolup gelýär we Holistic Security - Adam hukuklaryny goraýjylar üçin gollanmanyň awtorlary.Dowamlylygyny we strategiki üstünliklerini üpjün etmek üçin HRD guramalarynyň uzak möhletli, köp ugurly ýoldaşlygyny göz öňünde tutýan programmalary düzmekde we durmuşa geçirmekde kömek etdi. Ali 200-den gowrak HRD taslamasyna, guramalaryna, fondlaryna hemaýat, tälim we maslahat berdi we bu ugurda 50-den gowrak ýurtda işledi. Häzirki wagtda Şwesiýanyň Halkara Ösüş Gullugynyň (SIDA) demokratiýa we adam hukuklary bölüminde uly programma hünärmeni bolup işleýär. Söz azatlygyna, maglumat we aragatnaşyk tehnologiýalaryna uly üns berýär.

Nadýa Tolokonnika

Aýdymçy, aktiwist we Pussy Riot esaslandyryjylaryň biri

Nadya Tolokonnika konseptual sungatkeş, aktiwist we global feminist protest sungaty hereketi bolan "Pussy Riot" guramasynyň esaslandyryjy agzasy. Pussy Riot jyns akgynlylygy, öz içine alyjylyk, matriarhiýa, söýgi, gülki, merkezden daşlaşdyrmak, anarhiýa we awtoritarizmi aňladýar. Häzirki wagtda ýüzlerçe adam Pussy Riot jemgyýetiniň bir bölegi hökmünde tanalýar. 2012-nji ýylda Putine garşy geçirilen demonstrasiýadan soň 2 ýyl azatlykdan mahrum edilen Nadýa rehimsiz türme şertlerine garşy açlyk yglan etdi we ahyrynda Sibirdäki jeza koloniýasyna iberildi. Bu ýerde çeperçilik işini we türme durmuşyny dowam etdirmegi başardy. Pank topary bile, Sibiriň zähmet lagerlerine aýlandy. 2018-nji ýylda “Read and Riot: A Pussy Riot Guide to Activism” atly kitap neşir etdi. 2021-nji ýylda Pussy Riot, PleasrDAO-a agza, NFT giňişliginde has güýçli aýal wekilçiliginiň tarapdary hökmünde goşuldy.

Nicholas Merrill

Calyx Institutyny Esaslandyryjy we Ýerine ýetiriji Müdiri

Nicholas Merrill “Calyx” institutynyň düýbüni tutujy we direktory. Ondan öň, 1995-nji ýylda Nýu-Yorkda işleýän ilkinji täjirçilik internet hyzmatlaryny üpjün edijileriň biri bolan girdeji gazanmak üçin “Calyx Internet Access Corporation”-ny esaslandyrdy. Onuň işi onlaýn we telekommunikasiýa pudagynda şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini we söz azatlygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir. Nik ACLU\u2019s Rojer Baldwin azatlyk medalyny we Hukuklary goramak baradaky komitetiň "Patriot" baýragyny aldy.

Haýyr-sahawatlaryňyz bu seriýany we Tor işimizi mümkin edýär.

Işimizi goldamagyň iň oňat usuly aýlyk donor bolmakdyr.

Neşirler

PrivChat bilen Tor 5-nji bap - Pegasusdan goranmak

Likhita, Etienne Maynier we John Scott-Railton. Alyp baryjy Roger Dingledine.

Her ýyl hökümetler, hukuk goraýjy edaralar, harby güýçler we korporasiýalar ulanyjynyň enjamlaryna sessiz aralaşmak we mazmunyny görmek üçin niýetlenen zyýanly, içaly programma üpjünçiligini döretmek we satyn almak üçin milliardlarça dollar maýa goýýarlar. Bu ýyl “Pegasus” taslamasy “Pegasus” diýlip atlandyrylýan we NSO topary tarapyndan döredilen içaly programma üpjünçiligini ulanýanlaryň 50-den gowrak ýurtda işewür ýolbaşçylar, syýasatçylar, žurnalistler, adam hukuklaryny goraýjy aktiwistler we başga-da köp sanly adamlaryň telefonyny nyşana alandygyny mälim etdi. Bu “PrivChat” ýaýlymynda Halkara Günä Geçişlik (Amnesty International) guramasyndan Likhita we Etienne Maynier we Citizen Lab-dan Jon Skott-Railton bilen duşuşyň, adamlar özlerini nädip gorap biljekdigini, bu hyýanatçylygyň öňüni almak üçin haýsy guramalary goldap biljekdigimizi we has ygtybarly, has gizlinligi goramagyň programma üpjünçiligi üstünde işleýändigini ara alyp maslahatlaşyň.

PrivChat bilen Tor 4-nji bap - Onion Routing 25 ýyllygy

Roger Dingledine, Nick Mathewson, Paul Syverson bilen. Alyp baryjy Gabriella Coleman.

Tor bilen 25 ýyllyk onion routing gutlaň! 2021-nji ýylyň 31-nji maýynda Kembrij, Angliýadaky Isak Nýuton institutynyň ilkinji Maglumat Gizlemek Seksiýasynda onion routing önüminiň ilkinji köpçülige hödürlenmeginiň 25 ýyllygy.

Bu aýratyn pursaty biziň bilen bellemäge çagyrýarys. Pol Syverson , ilkinji onion routing kagyzy, Tor Project esaslandyryjylaryndan Rojer Dingledine we Nik Mathewson bilen bize goşular.

ABŞ-nyň Harby-Deňiz Gözleg Laboratoriýasynda (NRL) onion routing ulgamynyň ilkinji günlerini ýatlap geçeris. (Şol wagtlar, Toruň häzirki üç düwünli dizaýnynyň ýerine bäş düwün ulanylýady!) Onion routing düşünjesiniň NRL-den dörändigi hiç kim üçin syr däl (taryh sahypamyzda), ýöne Tor-uň nädip başlandygy we soňky 25 ýylda nirä gelendigimiz hakda paýlaşmak isleýän köp zadymyz bar.

PrivChat bilen Tor 3-nji bap - Adam Hukuklaryny öňe sürmek

Alison Macrina, Berhan Taye we Ramy Raoof bilen. Alyp baryjy Ed Snowden.

Tor Project - erkin we açyk çeşmeli anonimligi, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini goramak tehnologiýalaryny döretmek, ýaýratmak arkaly adam hukuklaryny we azatlyklaryny öňe sürmek üçin esasy wezipe hökmünde saýlady. Adamlar tehnologiýamyzy - Tor network we Tor Browser-ini dürli usullar bilen ulanýarlar. Tor nädogry hereketler barada maglumatlary açmagyň ygtybarly ýoluna mätäç adamlar - şahsyýetlerini paýlaşmazdan, köpçüligiň bilmegi gaty möhüm bolan maglumatlar tarapyndan ulanylýar. Tor, dünýädäki awtoritar hökümetlere garşy göreşýän we adam hukuklaryny goraýan aktiwistler tarapyndan diňe bir howpsuzlygy we gizlinligi üçin däl, eýsem sesleri eşidilmegi üçin internet senzurasyndan geçmek üçinem ulanylýar. Tor millionlarça adamlara artykmaçlyklaryna ýa-da ýetmezçiligine garamazdan onlaýn ýagdaýda özlerini goramaga mümkinçilik berýär. Üçünji “PrivChat” bölüminde size Tor ulanmagyň näderejede möhümdigini we dünýädäki adam hukuklaryny we azatlyklaryny goramakdaky işleri paýlaşjak Tor ulanyjylaryny size hödürleýäris.

PrivChat bilen Tor 2-nji bap - Senzuradan Geçmegiň Gowy, Erbet we Betgelşik ýollary

Felicia Anthonio, Vrinda Bhandari, Cecylia Bocovich we Arturo Filastò bilen. Alyp baryjy Cory Doctorow.

Her ýyl internet senzurasy dünýäde ýokarlanýar. Tor derejesindäki petiklemekden tutuş ýurt boýunça internet öçürilmegine çenli hökümetler we hususy kompaniýalar maglumatlary çäklendirmek we adamlaryň arasyndaky baglanyşyklaryň öňüni almak üçin güýçli gurallary ulanýarlar. Köp adamlar, toparlar we guramalar millionlarça adama has durnukly we ygtybarly internet birikmesini gazanmaga kömek edip, internet senzurasyny öwrenmek, ölçemek we garşy göreşmek üçin innowasion işler edýärler. Bu üstünliklere garamazdan, senzura usullaryna harçlamak üçin milliardlarça dollar bilen gowy maliýeleşdirilen garşydaşlar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys we ýarag ýaryşy dowam edýär. “PrivChat”-yň Tor bilen ikinji neşiri senzuranyň birinji hatarynda aýlanyp geçýän Gowy, Erbet we Gorkunç hakda bolar. Senzura tehnologiýasy barha ösen we halklaryň arasynda satyn alnan we satylýan dünýäde, ony ölçemek we ony ýeňip geçmek üçin gurallar döretmek döredijiligimiz, adamlaryň jogap bermek islegi ýaly has çylşyrymlaşýar. Ýöne ýeterlikmi? Internet azatlygy ugrunda göreşýän adamlara we guramalara nähili päsgelçilikler bar?

PrivChat bilen Tor 1-nji bölüm - 2020-nji ýylda onlaýn gizlinlik: Activism we COVID-19

Carmela Troncoso, Daniel Kahn Gillmor we Matt Mitchell bilen. Alyp baryjy Roger Dingledine.

COVID-19 pandemiýasy dünýäniň köp ýurtlaryna ýaýramagy esasynda, köp hökümetler epidemiýa garşy göreşmek üçin wirusyň ýaýramagyny yzarlamak üçin tehnologiýa gözledi. Aragatnaşyk gözleg programmalary we tehnologiýalary şahsy gizlinlik hakda köp sorag döretdi, esasanam: adamlaryň şahsy gizlinligine hormat goýulyp wirus yzarlanyp bilnermi? Indi ABŞ-da ulgamlaýyn jynsparazlyga garşy gozgalaňlar we tutuş dünýäde bolup geçen nägilelikler sebäpli gatnaşyklara gözegçilik etmek, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi we gözegçilik meselesi esasy mesele bolup durýar. Wirusy yzarlamak üçin ulanylýan tehnologiýa demonstrantlary yzarlamak üçin ulanylyp bilnermi? Bu bolarmy? Ilkinji PrivChat (şahsy söhbetdeşligimiz) üçin, Tor Project üç sany ajaýyp myhmany bu kontekstdäki şahsy durmuş hakda chat (gürleşmäge) çagyrýar.